„SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”

1

Opis projektu: Biuro Turystyczne Czerwiński Travel s.c.  korzysta ze wsparcia w postaci usług doradczych w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Cele projektu: Celem ww. projektu jest minimalizowanie i przeciwdziałanie  negatywnym skutkom gospodarczym wynikającym z pandemii COVID-19 poprzez wdrożenie i realizację prorozwojowych usług doradczych.

Planowane działania w projekcie to:

 1. Dostosowanie działalności firmy do zdalnej sprzedaży, dokonywania specjalistycznych e-rezerwacji, zarówno przez klientów indywidualnych, jak również biznesowych
 2. Wsparcie prawne w postaci weryfikacji i dostosowania wszystkich umów (zarówno z parterami biznesowymi, jak również klientami indywidualnymi) do nowej sytuacji w dobie pandemii COVID-19.
 3. Zdefiniowanie nowej, realnej strategii marketingowej.
 4. Modyfikacja dotychczasowej oferty produktów i usług ze względu na obostrzenia sanitarne oraz uwarunkowania dotyczące realizacji usług turystycznych w dobie pandemii.

Umowa nr: UDG-SPE.01.2020/079 o powierzenie grantu na Projekt: WNG-SPE.01.2020/079

Całkowity koszt realizacji projektu: 99 350,00 zł

Dofinasowanie projektu z UE: 94 382,50 zł

 

„Dostosowanie do nowej sytuacji związanej z Covid-19 Biura Turystycznego Czerwiński Travel s.c.
poprzez wprowadzenie nowych i ulepszenie dotychczasowych usług.”

 

Opis projektu: Biuro Turystyczne Czerwiński Travel s.c.  korzysta ze wsparcia w postaci dostosowania dotychczasowych usług turystycznych i wprowadzenia nowych w celu dostosowania oferty do nowej sytuacji związanej z pandemią Covid—19  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 02/ Przedsiębiorstwa, Działania 02.02. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Poddziałania 02.02.01. w Ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie zakupienie odpowiedniego wyposażenia, które pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa podczas pandemii, dostosuje dotychczasowych usług do nowej sytuacji oraz pozwoli wprowadzić nowe produkty – usługi.

Cele projektu:

 1. Dostosowanie istniejących usług firmy do obecnej sytuacji związanej z pandemią Covid-19.
 2.  Dostosowanie form rekreacji zapewniających zachowanie dystansu społecznego, bez konieczności przemieszczania się oraz bez kontaktu z osobami trzecimi.
 3. Wprowadzenie nowych usług – organizacji czasu wolnego dla grup zorganizowanych, które odbywałyby się lokalnie lub w niedalekiej odległości od miejsca zamieszkania.
 4. Utrzymanie przychodów firmy przy jednoczesnym zachowaniu rygoru sanitarnego oraz bezpieczeństwa.

Planowane działania w projekcie to:

 1. Zakup sprzętu pozwalającego dostosować i stworzyć nowe usługi podczas pandemii.
 2. Zakup sprzętu służącego do zarządzania i koordynowania zajęć z zastosowaniem min. 2 metrowego dystansu społecznego.
 3. Promocja projektu.
 4. Realizacja projektu na terenie województwa pomorskiego poprzez nowe usługi: zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci, imprezy firmowe, a w przypadku dostosowania usług istniejących: kolonii – na terenie całej polski.

Umowa nr: RPPM.02.02.01-22-0074/20-00

Całkowity koszt realizacji projektu: 250 000,00 zł

Dofinasowanie projektu z UE: 220 300,00 zł

 

„Tarcza Finansowa 2.0. Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”

22

Należymy do

Skorzystaj z naszej oferty już dziś!