„Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Bony na cyfryzację"

1

 

Opis projektu: Biuro Turystyczne Czerwiński Travel Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Oś Priorytetowa - Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19 Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację stwarza warunki skutecznego funkcjonowania firmy w czasie pandemii Covid-19 lub podobnych kryzysów, poprzez wdrożenie innowacji procesowej związanej z obsługą klientów indywidualnych jak również partnerów biznesowych w ramach rozwiązań rozwiązania cyfryzacji.

Cele projektu: Celem projektu jest sprzyjanie tworzeniu warunków skutecznego funkcjonowania Biura Turystycznego Czerwiński Travel Sp. z o.o. w sytuacji pandemii COVID-19 oraz po jej zakończeniu. Ze względu na ograniczenie kontaktów i dystans społeczny, jak również przeniesienie sprzedaży do Internetu, należy dokonać zmian w procesach zachodzących w przedsiębiorstwie. Aby firma mogła być konkurencyjna należy dokonać jej cyfryzacji i pełnej automatyzacji. Celem projektu jest zbudowanie systemu, która będzie służył do zarządzania rezerwacjami oraz ułatwi komunikację na płaszczyźnie klient – firma z zachowaniem dystansu społecznego. System ten dodatkowo również zautomatyzuje kanały dystrybucji oferty (współpraca na płaszczyźnie biuro – agent turystyczny). Innowacje wprowadzane mają na celu ograniczenie kosztów, zwiększenie skali, możliwość działania w dobie epidemii, szanse na zdobycie nowej rzeszy odbiorców.

Planowane działania w projekcie to:

 1. Projekt polega na wprowadzeniu innowacji w procesie rezerwacji oferty turystycznej, a później kompleksowej jej obsługi – zarówno pod kątem administracyjnym, jak również finansowo–księgowym.
 2. Innowacja procesowa dotyczyć ma zarówno obsługi klientów indywidualnych jak również parterów biznesowych.
 3. W ramach projektu zostanie stworzony dedykowany system programistyczny zintegrowany z działającą już stronę internetową.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemie COVID-19

Umowa nr: POIR.06.02.00-22-0016/21

Całkowity koszt realizacji projektu: 199 545,00 zł

Dofinasowanie projektu z UE: 169 613,25 zł

 

 

„IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego"

Opis projektu: Biuro Turystyczne Czerwiński Travel Sp. z o.o. w ramach projektu grantowego „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego” wprowadza do oferty BT Czerwiński Travel sp. z o.o. nowy produktu w celu rozwoju potencjału firmy – dywersyfikacja firmy.

Cele projektu: Celem projektu jest: zakupu oprogramowania służącego do realizacji nowoczesnych kampanii marketingowych z wykorzystaniem rozwiązań mailingowych oraz zoptymalizowanie formy komunikacji z Klientami firmy; wprowadzenie nowych usług, które spowodują dywersyfikację obszaru działań Biura Turystycznego Czerwiński Travel Sp. z o.o.; wdrożenie rozwiązań proekologicznych.

Planowane działania w projekcie to:

 1. Instalacja paneli fotowoltaicznych – inwestycja w OZE
 2. Zakup specjalistycznego urządzeń do wykonywania zabiegów do odnowy biologicznej i  fizykoterapii
 3. Zakup oprogramowania służącego do wsparcia działań marketingowych

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemie COVID-19

Umowa nr: UDA-IMP.01.2022/014 o powierzenie grantu na Projekt: WNG-IMP.01.2022/014

Całkowity koszt realizacji projektu: 232 013,62  zł

Dofinasowanie projektu z UE: 160 000,00 zł

 

 

„SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”

1

Opis projektu: Biuro Turystyczne Czerwiński Travel s.c.  korzysta ze wsparcia w postaci usług doradczych w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Cele projektu: Celem ww. projektu jest minimalizowanie i przeciwdziałanie  negatywnym skutkom gospodarczym wynikającym z pandemii COVID-19 poprzez wdrożenie i realizację prorozwojowych usług doradczych.

Planowane działania w projekcie to:

 1. Dostosowanie działalności firmy do zdalnej sprzedaży, dokonywania specjalistycznych e-rezerwacji, zarówno przez klientów indywidualnych, jak również biznesowych
 2. Wsparcie prawne w postaci weryfikacji i dostosowania wszystkich umów (zarówno z parterami biznesowymi, jak również klientami indywidualnymi) do nowej sytuacji w dobie pandemii COVID-19.
 3. Zdefiniowanie nowej, realnej strategii marketingowej.
 4. Modyfikacja dotychczasowej oferty produktów i usług ze względu na obostrzenia sanitarne oraz uwarunkowania dotyczące realizacji usług turystycznych w dobie pandemii.

Umowa nr: UDG-SPE.01.2020/079 o powierzenie grantu na Projekt: WNG-SPE.01.2020/079

Całkowity koszt realizacji projektu: 99 350,00 zł

Dofinasowanie projektu z UE: 94 382,50 zł

 

„Dostosowanie do nowej sytuacji związanej z Covid-19 Biura Turystycznego Czerwiński Travel s.c.
poprzez wprowadzenie nowych i ulepszenie dotychczasowych usług.”

 

Opis projektu: Biuro Turystyczne Czerwiński Travel s.c.  korzysta ze wsparcia w postaci dostosowania dotychczasowych usług turystycznych i wprowadzenia nowych w celu dostosowania oferty do nowej sytuacji związanej z pandemią Covid—19  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 02/ Przedsiębiorstwa, Działania 02.02. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Poddziałania 02.02.01. w Ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie zakupienie odpowiedniego wyposażenia, które pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa podczas pandemii, dostosuje dotychczasowych usług do nowej sytuacji oraz pozwoli wprowadzić nowe produkty – usługi.

Cele projektu:

 1. Dostosowanie istniejących usług firmy do obecnej sytuacji związanej z pandemią Covid-19.
 2.  Dostosowanie form rekreacji zapewniających zachowanie dystansu społecznego, bez konieczności przemieszczania się oraz bez kontaktu z osobami trzecimi.
 3. Wprowadzenie nowych usług – organizacji czasu wolnego dla grup zorganizowanych, które odbywałyby się lokalnie lub w niedalekiej odległości od miejsca zamieszkania.
 4. Utrzymanie przychodów firmy przy jednoczesnym zachowaniu rygoru sanitarnego oraz bezpieczeństwa.

Planowane działania w projekcie to:

 1. Zakup sprzętu pozwalającego dostosować i stworzyć nowe usługi podczas pandemii.
 2. Zakup sprzętu służącego do zarządzania i koordynowania zajęć z zastosowaniem min. 2 metrowego dystansu społecznego.
 3. Promocja projektu.
 4. Realizacja projektu na terenie województwa pomorskiego poprzez nowe usługi: zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci, imprezy firmowe, a w przypadku dostosowania usług istniejących: kolonii – na terenie całej polski.

Umowa nr: RPPM.02.02.01-22-0074/20-00

Całkowity koszt realizacji projektu: 250 000,00 zł

Dofinasowanie projektu z UE: 220 300,00 zł

 

„Tarcza Finansowa 2.0. Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”

22

Należymy do

Skorzystaj z naszej oferty już dziś!